انجام پروژه دکوراسیون داخلی فودکورت

این فضا ( پروژه دکوراسیون داخلی فودکورت ) در طبقه آخر مجتمع تجاری صبا در سایتی تاریخی که باغی متعلق به دوران ناصری است احداث شده است.با توجه به کانتکست تاریخی سایت و همچنین کاربری مالک و واحد تجاری با کاربری شهر فرش کانسپت های مختلفی برای دکوراسیون داخلی پیشنهاد و بر هم نهده شد تا به کلیت موضوع طراحی داخلی فضا ی فود کورت رسیدیم.

شرح پروژه دکوراسیون داخلی فودکورت

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان
مدیر پروژه : مهندس

طراحی – اجرا – هر دو :

تاریخ اجرا :

مدت زمان اجرا :

متریال مورد استفاده:

متراژ پروژه:

نوع و سبک دکوراسیون داخلی :