انجام پروژه دکوراسیون ساختمان بهار

طراحی و انجام پروژه دکوراسیون ساختمان بهار در ۶ طبقه که پنج طبقه نخست آن دو واحدی و آخرین طبقه آن به صورت یک واحد یکپارچه بزرگ انجام شد. در دکوراسیون داخلی این ساختمان استفاده از آجر سنتی ایرانی در کنار استفاده از نقوش و موتیف های سنتی ایرانی مد نظرقرار گرفت که نهایتا کارفرما نیز با آن موافقت کرد. این نقوش برگرفته از نقشهای فرش های ایرانی مخصوصا گلیم و گبه های عشایر بودند که همگی بر روی ورق های آهن به صورت کامپیوتری به صورت منفی یا مثبت برش داده شدند و در جانپناه های پنجره هاو راه پله ها روح بخش فضا هستند. درطراحی سرسرای ورودی از پله ای اکسپوز و آهنی با همان نقوش مذکور طراحی شدند و دیوارهایی از لابی ورودی نیز با آجر طراحی شدند.

شرح پروژه دکوراسیون ساختمان بهار

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان
مدیر پروژه : مهندس

طراحی – اجرا – هر دو :

تاریخ اجرا :

مدت زمان اجرا :

متریال مورد استفاده:

متراژ پروژه:

نوع و سبک دکوراسیون داخلی :