انجام پروژه دکوراسیون دانشگاه پیام

این بنا در یک سایت ۲۰۰۰۰ متر مربعی و انجام پروژه دکوراسیون دانشگاه پیام  به دلیل کمبود فضاهای آموزشی و کارگاهی، احداث گردید.ساختمان اولیه در منتهی الیه شمال شرقی وبنای جدید در نقطه مقابل آن بنا در ضلع جنوب غربی مکان یابی گردید تا امکان ساخت و سازها و دکوراسیون داخلی در آینده نیز به راحتی امکانپذیر باشد.جهت گیری هردو بنا همسو انتخاب گردید با این تفاوت که در تقابل با جهت گیری به سمت شرق بنای شمالی ،حجم این بنا با یک دیوار مایل به سوی غرب در توازن با حجم شمالی طراحی شد.ایجاد مکعب هایی به رنگ فیروزه ای نیز پاسخی است به طراحی بنای موجود شمالی با این تفاوت که این مکعب ها با بالا و پایین رفتن و پیش و پس رفتن و پر خالی شدن حالتی پویا تر به حجم بنا بخشیده اند.

شرح پروژه دکوراسیون دانشگاه پیام

شرح پروژه دکوراسیون آپارتمان
مدیر پروژه : مهندس

طراحی – اجرا – هر دو :

تاریخ اجرا :

مدت زمان اجرا :

متریال مورد استفاده:

متراژ پروژه: ۲۰۰۰۰ متر مربع

نوع و سبک دکوراسیون داخلی :