طراحی نورپردازی نما

طراحی نورپردازی نما

طراحی نورپردازی نمای ساختمان

طراحی نورپردازی نمای ساختمان اثرات بدون سایه و یکپارچه ای را ایجاد می‌کنند که برای ساختمان‌هایی با اشکال بسیار قوی و جزییات بسیار زیاد به خوبی عمل می‌کنند. نورافشانی از طریق سوار کردن ابزار نورپردازی در فواصلی دورتر از سطوح ساختمان در روشن کردن نما به نحوی که طراحی نورپردازی نما به خوبی دیده شوند بسیار موثر است.در ساختمان‌های مرتفع، ابزارهای روشنایی چندتایی مورد نیاز است تا کل ارتفاع دیوار را پوشش دهند. در نورپردازی نمای ساختمان ، لامپ‌های توزیع کننده نور همیشه مورد استفاده نیست. نورافشانی تعداد ابزار روشنایی اندک هشتند و در نتیجه رویکرد اقتصادی است.

اصول نورپردازی نمای ساختمان

اصول نورپردازی سطحی بر روی بافت تاکید دارد و سایه‌های بسیار قوی را ایجاد می‌کند به این منظور نوری ثابت بایستی در کناریکدیگر باشند، می‌توان آن‌ها را در بالا، پایین و از یک سر به آن سر دیگر نصب کرد. طراحی نورپردازی نما نورافشانی عرضی دیوار به طور یکپارچه  و نشان دادن بافت یا جزییات، نورهای ثابت بایستی نزدیک به هم تعبیه شوند به نحوی بایستی این کار انجام شود که توزیع کننده نورها الگوهای ناراحت‌کننده‌ای را ایجاد نکنند و سایه‌های مزاحم بر روی نما ایجاد نشوند. سایه‌ها بایستی در ضلع روبروی جزییات ایجاد شوند. همچنین زمانی که سطوح در طراحی داخلی دارای هر نوع عیب و نقصی باشند از جمله ناصافی، تورفتگی، شکستگی، شکاف، نامنظم قرار گرفتن ردیف‌ها یا تکه پاره بودن مصالح، نورپردازی سطحی چنین ایراداتی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

طراحی نورپردازی نمای مسکونی

نگرانی اصلی در برنامه‌ریزی طراحی نورپردازی نمای سطحی بایستی بدانیم نورها کجا بایستی قرار گیرند.

نورپردازی‌های سطحی می‌توانند بر بالای دیوار باشند زمانی که رو به پایین نورافشانی می‌شود.

و یا در پایین دیوار وقتی که رو به بالا نوافشانی می شود.

وقتی که از هر نوع لامپ استفاده می‌کنیم فواصل ابزارهای نورپردازی نسبت به فاصله سوار کردن نورها ۱:۱ باشد.

نسبت ۱:۱/۲ الگوهای یکنواخت تری را ایجاد می‌کنند.

برای جلوگیری از فضای خالی بدون نور از منابع خطی استفاده کنند همانند فلورسنت‌ها، نئون، یا کاتدی.

اگر نورهای فلورسنتی بسیار محدود کننده هستند ولی سطوح بازتابنده بسیار خوبی هستند.

برای ایجاد نورپردازی مطلوب فواصل نورهای ثابت بایستی متناسب با جزییات معماری داخلی باشد.

طراحی چراغ های نمای ساختمان

الگوهای نور می تواند مثبت ، منفی یا بیرون زده باشند. طراحی نورپردازی نما از یک سو به سوی دیگر یا نورپردازی سطحی الگوهای نوری ا سایه و روشن‌هایی را ایجاد می‌کندکه بر روی بافت معمارانه یا جزییات تاکید دارند.نقوش و الگوهای منفی به اندازه الگوها و مثبت می تواند موثر باشند. زمانی که ساختمان دارای صفحات دکوراتیو و سایبان‌های خورشیدی است نورپردازی سطوح پشتی الگوها را به صورت سایه نشان می دهد.

آموزش طراحی نورپردازی نما

در طراحی نورپردازی نما کاربرد چندین ابزار نوری جلوه‌های بصری مطلوب‌تری را ایجاد می‌کنند تا استفاده از نورهایی که تمامی ساختمان را دربرمی گیرند و جزییات را می پوشانند. رویکرد جایگزاری ابزارهای نوری نزدیک تر به طراحی نمای ساختمان محدوده روشنایی را تنگ‌تر می سازد و هدف جایگزاری نورها در زوایای تندتر است تا از خیرگی جلوگیری شود. زوایای تندتر و فواصل نزدیک به هم از نشت‌های نوری ناخواسته و یا آلودگی نوری از همسایگی‌های مجاور جلوگیری می‌کند.

قیمت چراغ های نورپردازی نمای ساختمان

استفاده از چندین ابزار نوری، جلوه های نوری مطلوب‌تری را ایجاد می‌کنند تا استفاده از نورهایی که تمامی طراحی نما ساختمان را در بر می‌گیرند و سفید نشان می‌دهند. رویکرد جایگزاری ابزارهای نوری چندتایی در مجاورت ساختمان محدوده‌ایی که نورانی‌تر می‌شود را محدودتر  و به نحوی است که ابزار نوری با زوایای تندتر از خیرگی جلوگیری می‌کنند. مزیت دیگر ابزارهای نوری چندتایی کنترل نور در سطوح مختلف دیوار با کاربرد لامپ‌هایی با لامپ‌های وات پایین‌تر است.

ابزار نورپردازی نمای ساختمان

هنگامی که ساختمان دارای پیش آمدگی بام بزرگی است این امکان را برای پنهان کردن ابزار نوری فراهم می‌آورد.  این مکان برای تاکید بر روی جزییات معمارانه ، فونداسیون یا نورپردازی در امتداد مسیر به خوبی عمل می‌کند و به صورت نورافشان امنیتی نیز می باشد. ابزار نوری که در بخش زیرین  پیش آمدگی بام یا جزییات معمارانه پنهان می شوند نیازمند حساسیت ویژه‌ای برای ظاهر زیباشناسانه هستند و نیازمند لوورهایی برای جلوگیری از خیرگی نور هستند.