طراحی نمای ساختمان

طراحی نما چیست ؟

طراحی نما نبایست به طور مجرد و جداگانه انجام شود بلکه می بایست با توجه ویژه به اقلیم و موقعیت بناهای مجاور و تاثیر گذار و تاثیر پذیر بر طراحی نما ساختمان علاوه بر توجه به عوامل زمینه ای یا همان کانتکست شامل زمینه های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی ، تاریخی ، زیست محیطی و  بسیار المانهای مهمی در نحوه طراحی نما و شکل دهی نمای ساختمان بسیار بسیار مهم می باشد. در صورت عدم توجه به موارد بالا شاهد به وجود آمدن ساختمانهایی با نماهایی بی ربط با زمینه های فوق الذکر خواهیم بود که جز ایجاد بی نظمی های بصری در شهرسازی و نمای کلی شهر و روستاها خاصیت دیگری ندارند.