طراحی داخلی بانک

ضوابط طراحی داخلی بانک

یکی از زمینه های تخصصی مورد علاقه معماران و طراحان ، طراحی داخلی بانک می باشد.بسیاری از بانکهای جدید منجمله بانکهای سامان، ملت، مهر، سینا و غیره شعب خود را طراحی داخلی کرده اند. بانکهای دولتی و بزرگ دیگر مانند بانک تجارت، ملی و کشاورزی و غیره نی همچنان در پی یافتن یک طرح واحد و یکپارچه سازمانی هستند.

اصول طراحی داخلی بانک

امروزه با توجه به رقابت زیاد از میان بانکها مبحث اصول طراحی بانک بازویی مهم جهت تبلیغ قدرت مالی اقتصادی و خدمات بهتر به مراجعان می باشد. در واقع هر نما و تابلوی شعب بانک مانند تابلویی تبلیغاتی بیانگر میزان قدرت هر بانک می باشد. مدیران بانکها بایست به نحوی واقع بینانه به مسئله طراحی  بانک نظر داشته باشند.گرفتار مسائل سطحی  یا حتی کارکرد گرایی صرف نشوند.و همانطور که بانکداری حرفه ای به روز و مدرن می باشد.همانطور نیز باید پاسخگوی بیشت نیازهای جامعه به لحاظ معماری داخلی نیز باشد .لازمه بانکداری از نظر سازماندهی کاری و فضایی، الگوهای امروزی و پیشرو است.

فضای شعب طراحی داخلی بانک

در معماری داخلی شعب بانک ها به این نکته پی برده اند.

که چنانچه هزینه قابل توجهی صرف استاندارد سازی معماری و طراحی داخلی شعب بانک شود.

نتیجه کار به لحاظ کیفیت و کمیت بسیار بهتر خواهد بود و فهم این نکته بسیار اساسی است.

طراحی داخلی یک شعبه بانک جدا از طراحی نمای آن نبوده .

و هر دو بایست با هم بیانگر امری واحد در راستای اهداف کلی بانک مذکور باشند.